Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 3.1 Algemene gebruiksvoorschriften

1 Algemene bepaling

Het is verboden grond en bouwwerken te gebruiken, in gebruik te nemen of te laten gebruiken in strijd met de bestemming. In ieder geval geldt als strijdig met de bestemming:

 1. het gebruik van bouwwerken voor een seksinrichting;
 2. het gebruik van niet-bebouwde grond als permanente staan- of ligplaats van demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor de verkoop van etenswaren en/of dranken;
 3. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor kampeermiddelen buiten de daarvoor aangewezen gronden;
 4. het gebruik van niet-bebouwde grond als staan- of ligplaats voor voor (menselijk of dierlijk) verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken, vaar- of voertuigen, arken of andere objecten, voor zover die niet als bouwwerk zijn aan te merken;
 5. het gebruik van niet-bebouwde grond voor het opslaan, storten of bergen van al dan niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden.

2 Gebruik ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis

Beroepsuitoefening aan huis is toegestaan, met dien verstande dat voor het uitoefenen van een beroep aan huis ten hoogste 40% van de oppervlakte van de woning (alle ruimten -exclusief bijgebouwen- die qua hoogte voldoen aan het Bouwbesluit) en (onverminderd het in het Bouwbesluit bepaalde) 100% van de oppervlakte van de bijgebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m2 per kavel, mits:

 1. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
 2. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
 3. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
 4. de activiteiten geen duurzame ontwrichting veroorzaken van de bestaande distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg hebben;
 5. het beroep door de bewoner wordt uitgeoefend.

3 Vrijstelling groter oppervlak beroep aan huis

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 2 bepaalde voor het toestaan van een grotere oppervlakte tot een gezamenlijk maximum van 100 m² per kavel, mits:

 1. minimaal 40% van de begane grond alsmede tenminste 150 m van het totale pand voor wonen in gebruik blijft;
 2. de bebouwing niet ongeschikt wordt gemaakt voor hervatting van de woonfunctie.

4 Vrijstelling voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 1 bepaalde voor het gebruik van woningen en/of bijgebouwen ten behoeve van niet-publiekgerichte bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat ten hoogste 40% van de oppervlakte van de woning (alle ruimten
-exclusief bijgebouwen- die qua hoogte voldoen aan het Bouwbesluit) en (onverminderd het in het Bouwbesluit bepaalde) 100% van de oppervlakte van de bijgebouwen mag worden gebruikt met een gezamenlijk maximum van 50 m2 per kavel, mits:

 1. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
 2. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
 3. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
 4. de activiteiten geen duurzame ontwrichting veroorzaken van de bestaande distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg hebben;
 5. het bedrijf door de bewoner wordt uitgeoefend;
 6. het betreft bedrijven die genoemd zijn in de bij deze voorschriften behorende lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis, dan wel bedrijven die daarmee naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn.

5 Vrijstelling groter oppervlak bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 1 bepaalde voor het gebruik van woningen en/of bijgebouwen ten behoeve van niet-publiekgerichte bedrijfsactiviteiten tot een gezamenlijk maximum van 100 m² per kavel, mits:

 1. minimaal 40% van de begane grond alsmede tenminste 150 m van het totale pand voor wonen in gebruik blijft;
 2. de bebouwing niet ongeschikt wordt gemaakt voor hervatting van de woonfunctie;
 3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
 4. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
 5. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
 6. de activiteiten geen duurzame ontwrichting veroorzaken van de bestaande distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg hebben;
 7. het bedrijf door de bewoner wordt uitgeoefend;
 8. het betreft bedrijven die genoemd zijn in de bij deze voorschriften behorende lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis, dan wel bedrijven die daarmee naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn.

6 Bebouwing

Indien de in lid 3, 4 en 5 bedoelde vrijstelling is verleend mag met inachtneming van het in artikel 3.2 bepaalde ten behoeve van het dan toegestane gebruik worden gebouwd.

7 Vrijstelling voor het meest doelmatige gebruik (toverformule)

Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het in lid 1 bepaalde, indien strikte toepassing van de verbodsbepaling zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door een dringende reden wordt gerechtvaardigd.

8 Verwijzing procedure vrijstelling

Op het verlenen van vrijstellingen als bedoeld in dit artikel is de in artikel 3.5, lid 1 opgenomen procedure van toepassing.