Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.7 Gemengd 2

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Gemengd 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. kantoren;
 2. inpandige bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de op de plankaart voorkomende aanduiding "bedrijfswoning", waarbij de bedrijfswoningen grenzend aan het Kanaalpad georiënteerd dienen te zijn op het Kanaalpad;
 3. bedrijven die zijn genoemd onder categorie 1 in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel bedrijven die daarmee naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn, waaronder niet zijn begrepen detailhandelsbedrijven;
 4. horeca, uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bestemmingsvlak direct ten noorden van de Molenstraat;
 5. toonzalen, uitgezonderd meubeltoonzalen, alsmede sport-, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen en horeca (met uitzondering van nachthoreca), voorzover ten dienste van en ondergeschikt aan de in lid a, c en e genoemde functies, uitsluitend binnen het bestemmingsvlak direct ten zuiden van de Molenstraat;
 6. tuin en/of erf;
 7. nutsvoorzieningen;
 8. ondergrondse parkeervoorzieningen tot 1,2 m boven maaiveld, ter plaatse van de op de plankaart voorkomende aanduiding "parkeergarage";

met de daarbij behorende bouwwerken en overige parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen bebouwingsvlak 6 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven 10 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven - bij eenzelfde bedrijf is ten hoogste één uitsluitend inpandige bedrijfswoning begrepen, ter plaatse van de op de plankaart voorkomende aanduiding "bedrijfswoning"
- ondergrondse ruimten mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden gebouwd
- ondergrondse ruimten zijn toegestaan tot maximaal 1,2 m boven maaiveld
- ondergrondse ruimten zijn toegestaan in maximaal 2 bouwlagen
Andere bouwwerken     - tuinmeubilair: 3 m
- antenne-installaties: 15 m
- klim- en speeltoestellen: 4 m
- overkappingen: 3 m
- overkappingen ter plaatse van de aan-duiding "passage": 5 m
- overig: 2 m
 

3 Vrijstellingen

 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1, ten behoeve van het (be-)bouwen en gebruiken van gronden en bouwwerken voor:
  1. maatschappelijke voorzieningen ter zake van religie, verenigingsleven, cultuur, recreatie, gezondheidszorg, en openbare en bijzondere dienstverlening, uitgezonderd geluidsgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder, en
  2. bedrijven, die zijn ingedeeld in milieucategorie 2, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen, waaronder niet zijn begrepen detailhandelsbedrijven, mits deze, gezien de gevolgen daarvan, geen onevenredige hinder veroorzaken voor de omgeving.
 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 2, voor het overschrijden van de maximale hoogte met niet meer dan 3,50 m tot een maximum van 1/3 van het grondoppervlak van het gebouw ten behoeve van ondergeschikte bouwdelen waaronder in ieder geval begrepen liftkokers en installatieruimten, indien dit met het oog op het stedenbouwkundig beeld aanvaardbaar is.