Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.4 Wonen - Uit te werken
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart als Wonen - Uit te werken aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen;
 2. groen- en speelvoorzieningen, en
 3. overige voorzieningen ten behoeve van een woongebied, zoals nutsvoorzieningen.

2 Uitwerkingsverplichting

Met toepassing van het in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalde werken burgemeester en wethouders de in lid 1 omschreven bestemming uit, met inachtneming van de volgende regels:

 1. op en in de gronden mogen uitsluitend worden gebouwd gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van en behorende bij de in lid 1 bedoelde doeleinden;
 2. de hoogte van de bebouwing, uitgezonderd bouwwerken ten behoeve van ondergrondse parkeervoorzieningen, mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven;
 3. het totaal aantal woningen niet meer dan 25 bedragen;
 4. de afstand van de voorgevels van woningen:
 5. tot de grens van de naastgelegen bestemming "Verkeersdoeleinden" bedraagt niet minder dan 2,5 m, en
 6. tot de grens van de overige naastgelegen bestemmingen bedraagt niet minder dan 3 m;
 7. de hoogte van de woningen mag niet meer dan 9 m bedragen.

3 Bouwverbod
 1. Voorlopig bouwverbod

Het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 1 dient te geschieden overeenkomstig een door burgemeester en wethouders vastgesteld uitwerkingsplan dat in werking is getreden en/of onherroepelijk is geworden.

 1. Doorbreking bouwverbod

In afwijking van het sub a bepaalde mogen, zolang en voor zover de sub a bedoelde uitwerking nog niet in werking is getreden en/of onherroepelijk is geworden, bouwwerken binnen de bestemming als bedoeld in lid 1, slechts worden gebouwd indien het bouwplan in overeenstemming is met het (voor)ontwerp-uitwerkingsplan.

 1. Verwijzing procedure binnenplanse anticipatie

Bij toepassing van het sub b bepaalde is de in artikel 3.5 lid 4 opgenomen procedure van toepassing.