Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.24 Leiding - Hoogspanning
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanning aangewezen gronden zijn, behalve voor de aldaar voorkomende hoofdbestemming, mede bestemd voor een ondergrondse hoogspanningsleiding.

2 Bebouwing

Op de gronden als bedoeld in lid 1 mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd.

3 Vrijstellingsbevoegdheden

a Vrijstellingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de in lid 1 bedoelde hoofdbestemming.

b Voorwaarden voor vrijstelling

Vrijstelling als bedoeld in dit lid kan alleen worden verleend als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding en ter zake vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.

c Verwijzing procedure vrijstelling

Op het verlenen van vrijstelling is de in artikel 3.5 lid 1 opgenomen procedure van toepassing.

4 Aanlegvergunning

a Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door burgemeester en wethouders verleende vergunning:

  1. diepwortelende beplantingen of bomen te planten;
  2. heiwerkzaamheden uit te voeren of op een andere manier voorwerpen in te graven of in te drijven;
  3. grondwerkzaamheden uit te voeren;
  4. oppervlakteverhardingen aan te brengen.

b Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder a opgenomen verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:

  1. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
  2. waarmee is of mag worden begonnen ten tijde van het onherroepelijk worden van de goedkeuring van het plan.

c Beoordelingscriteria

Werken en werkzaamheden als bedoeld in dit lid zijn slechts toelaatbaar indien:

  1. geen schade ontstaat aan de hoogspanningsleiding en/of het doelmatig functioneren van die leiding niet in gevaar wordt gebracht;
  2. de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht;
  3. hierover vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.

d Verwijzing procedure aanlegvergunning

Op het verlenen van aanlegvergunningen is de in artikel 3.5 lid 3 opgenomen procedure van toepassing.