Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.21 Verblijfsgebied
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. verblijfsgebied, waartoe in ieder geval (ontsluitings)wegen, fiets- en voetpaden, parkeer-, groen- en speelvoorzieningen worden gerekend;
  2. ondergrondse parkeervoorzieningen tot 1,2 m boven maaiveld, ter plaatse van de op de plankaart voorkomende aanduiding "parkeergarage";
  3. een luchtbrug, ter plaatse van de op de plankaart voorkomende aanduiding "luchtbrug";
  4. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
  5. evenementen;
  6. tuin;
  7. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Luchtbrug       minimale hoogte/vrije ruimte: 9m
Andere bouwwerken
    antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (3)
overkappingen: 3 m
overig: 2,50 m
 

3 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.