Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.19 Verkeer
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. wegen;
  2. in- en uitritten;
  3. fiets- en voetpaden;
  4. parkeervoorzieningen;
  5. rijwielstallingsvoorzieningen;
  6. een brug, ter plaatse van de op de plankaart voorkomende aanduiding "brug";
  7. groenvoorzieningen;
  8. evenementen;
  9. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder geluidwerende voorzieningen en tunnels.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen       Uitsluitend mogen gebouwen worden gebouwd in de vorm van tunnels
Andere bouwwerken     antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 4 m
 

3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid, het in het plan beoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen, nadere eisen stellen aan de omvang en situering van andere bouwwerken.