Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.16 Kwekerij
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Kwekerij aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. bloem-, groente-, fruit- en boomkwekerijen;
  2. tuin en/of erf;
  3. ontsluitingswegen;
  4. fiets- en voetpaden;
  5. groenvoorzieningen;
  6. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder begrepen ten hoogste n bedrijfswoning per kwekerijbedrijf, en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen - bebouwingsvlak
- oppervlakte dienstwoning maximaal 100 m indien in twee bouwlagen wordt gebouwd;
- oppervlakte dienstwoning maximaal 150 m indien in n bouwlaag wordt gebouwd.
bedrijfswoning: 6 m
bedrijfsgebouw: 4 m
   
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen 45 m bijgebouw: 3 m bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m
 
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overig: 2,50 m
erf- en terreinafscheidingen vr (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georinteerde gevel(s): maximale hoogte 1 m

3 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vr de bebouwing aan de wegzijde niet is toegestaan.