Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.13 Bedrijf
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a Bedrijven

Daarbij geldt dat:

1 Milieuzone I

Ter plaatse van de aanduiding "milieuzone I" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in milieucategorie 1, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen.

2 Milieuzone II

Ter plaatse van de aanduiding "milieuzone II" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in de milieucategorieŽn 1 en 2, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen.

3 Milieuzone III

Ter plaatse van de aanduiding "milieuzone III" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in de milieucategorieŽn 1, 2 en 3, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen.

4 Specifieke bedrijven

Ter plaatse van de navolgende aanduiding zijn tevens toegestaan:

Straatnaam Nr Bedrijf Aanduiding op plankaart
Auroralaan 4 Metaalconstructie-
werkplaats
mc
Boterbloem 17 Installatiebedrijf i
Deventerstraat 12 Auto- en motorfietsenbedrijf am
Deventerstraat 86 Auto- en motorfietsenbedrijf am
Deventerstraat 146 Opslag o
Deventerstraat 170a Auto- en motorfietsenbedrijf am
Faunastraat 12 Auto- en motorfietsenbedrijf am
Floralaan 33 Drukkerij
Meubelmakerij
d
mm
Molenstraat 136a Auto- en motorfietsenbedrijf am
Molenstraat 145 Groothandel in bouwmaterialen gb
Molenstraat 165a Auto- en motorfietsenbedrijf am
Molenstraat 168 Meubelmakerij mm
Morellenlaan 70 Metaalconstructie-
werkplaats
mc
Welgelegenweg 52 Meubelmakerij/
interieurbouwbedrijf
mm
Zilverschoon 120 Telecommunicatie-
bedrijf
t
Zilverschoon 124 Gemeentereinigings-
bedrijf
g

5 Specifieke functie

Ter plaatse van de aanduiding "bijzonder wonen" zijn tevens zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van zorg en verpleging in de tweede bouwlaag toegestaan.

met de daarbij behorende bouwwerken.

b Overig

 1. verkooppunten van motorbrandstoffen exclusief LPG, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 2. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;
 3. tuin en/of erf;
 4. ontsluitingswegen;
 5. fiets- en voetpaden;
 6. groenvoorzieningen;
 7. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Niet toegestane bedrijven

Niet toegestaan zijn:

a Artikel 2.4 Ivb-bedrijven

Inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn niet toegestaan.

b Detailhandelsbedrijven

Detailhandelsbedrijven zijn niet toegestaan, met uitzondering van:

 1. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
 2. niet voor particulieren toegankelijke detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten en/of verkoop via internet;
 3. detailhandel als onderdeel van de in lid 1 sub a onder 4 genoemde specifieke bedrijven.

3 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 4 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte/inhoud Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van gebouwen ter plaatse van de aanduiding vm - bebouwingsvlak
- bebouwings-
percentage van het bebouwingsvlak 100%, tenzij anders op de plankaart aangegeven;
- 600 m3 per bedrijfswoning
6 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven 10 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens: tenminste 5 m (4a)
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen 50 m≤ bijgebouw: 3 m bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden opgericht (4b)
- afstand bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens: tenminste 5 m (4a)
Gebouwen en luifels voor verkooppunten motorbrandstoffen ter plaatse van de aanduiding (vm) - 75 m≤ voor gebouwen
- 250 m≤ voor luifels
  5 m  
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     - tuinmeubilair: 3 m
- antenne-installaties: 15 m
- overig: 2 m
- ter plaatse van de aanduiding "afwijkende hoogte": 8 m
erf- en terreinafscheidingen vůůr (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiŽnteerde gevel(s): maximale hoogte 1 m

4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 3 bepaalde:

 1. om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijgebouwen te verkleinen tot een afstand van tenminste 3 m;
 2. dat bijgebouwen bij de bedrijfswoning niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan mogen worden gebouwd, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet onaanvaardbaar is.

5 Vrijstelling bedrijven

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 1 onder a sub 1 t/m 3 bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan in de betreffende zone is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan. De vrijstelling wordt uitsluitend verleend indien geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

6 Gebruik van niet bebouwde grond
 1. de niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vóór de bebouwing aan de wegzijde niet is toegestaan;
 2. ter plaatse van de aanduiding "parkeren" is uitsluitend (bedrijfsmatige) stalling en opslag van voertuigen toegestaan.

7 Specifieke gebruiksbepaling voor verkooppunt motorbrandstoffen

Ten aanzien van het verkooppunt motorbrandstoffen gelden de volgende bepalingen:

 1. de op grond van lid 3 toegestane bebouwing mag worden gebruikt als technische ruimte, zoals werkplaatsen, en als servicegebouw, waaronder in ieder geval begrepen winkel, magazijn en sanitaire ruimten, zulks ten dienste van het verkooppunt motorbrandstoffen;
 2. in het onder lid 7 sub a genoemde servicegebouw zijn geen afzonderlijke ruimten voor detailhandel toegestaan;
 3. al dan niet zelfstandige horecaruimten in de zin van cafť/bar, restaurant, snackbar, et cetera zijn niet toegestaan. Buffetverkoop en verkoop uit automatiek zijn, als onderdeel van de detailhandelsactiviteiten, wel toegestaan;
 4. bij beŽindiging van het verkooppunt motorbrandstoffen dienen ondergeschikte nevenactiviteiten in de zin van detailhandel eveneens te worden beŽindigd.

8 Bijzondere gebruiks- en bouwbepaling

Bij beŽindiging van een bedrijf is het volgende gebruik toegestaan:

 1. de grond mag worden gebruikt als erf bij woningen (artikel 3.2.);
 2. de gebouwen mogen worden gebruikt als bijgebouwen bij woningen (artikel 3.2.).