Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.12 Kermisexploitantenterrein
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Kermisexploitantenterrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. (standplaatsen voor) woonwagens;
  2. woningen;
  3. opslag en reparatie ten behoeve van kermisbedrijven;
  4. tuin en/of erf;
  5. nutsvoorzieningen;
  6. verblijfsgebied, waartoe in ieder geval ontsluitingswegen en parkeer-, groen- en speelvoorzieningen worden gerekend;
  7. waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Woonwagens bebouwingsvlak
100 m2, mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt
4 m 7 m - het aantal woonwagens mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven
- de lengte van een woonwagen mag niet meer dan 17 m bedragen
- de afstand tussen woonwagens bedraagt ten minste 5 m
- de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m
Vrijstaande woningen 100 m2, mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt 6 m 10 m de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens, bedraagt tenminste 2,50 m
Bijgebouwen, overkappingen en aan- of uitbouwen bij een kaveloppervlakte tot 500 m2: 50 m2;
bij een kaveloppervlakte tussen 500 m2 en 750 m2: 65 m2;
bij een kaveloppervlakte vanaf 750 m2:
85 m2;
mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt; 20 m2 is in ieder geval toegestaan
bijgebouw en aan- of uitbouw: 3 m bijgebouw en aan- of uitbouw: 5 m
overkapping: 3 m
- uitsluitend in bijgebouwen bij woonwagens is het aanbrengen van sanitaire voorzieningen toegestaan
Bedrijfsgebouwen bebouwingsvlak
50% van de kaveloppervlakte, waarbij voor het bepalen van het bebouwingspercen-tage alle op de kavel aanwezige bebouwing meetelt
4 m 7 m  
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (3)
overkappingen: 3 m
erf- en terreinafscheidingen buiten de bebouwingsgrenzen: 1 m
overig: 2 m
 

3 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.

4 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.