Plan:
Stadsdeel Noord-Oost
Status:
geheel in werking
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 1.2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:

1 (bouw)hoogte van bouwwerken

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt, waarbij ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen afvoerkanalen van beperkte omvang, niet worden meegerekend.

2 goothoogte van bouwwerken

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

3 grondoppervlakte van bouwwerken

Tussen de (denkbeeldige) buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren, waarbij wordt gemeten boven de begane grondvloer.

4 bebouwingspercentage

De in procenten uitgedrukte verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing in een bebouwingsvlak dan wel aanduidingsvlak tot de grondoppervlakte van dat bebouwingsvlak dan wel aanduidingsvlak, per kavel gemeten.

5 vloeroppervlakte

Tussen de (denkbeeldige) buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren, met dien verstande dat vloeroppervlakte waarboven minder dan 1,50 meter hoogte aanwezig is hierbij buiten beschouwing wordt gelaten.

6 inhoud van gebouwen

Boven maaiveld tussen de buitenwerkse gevelvlakken, dakvlakken en harten van scheidsmuren.

7 dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak, met uitzondering van ondergeschikte delen als dakkapellen, schoorstenen, erkers en balkons.