Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 4.4 Titel

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als "voorschriften bestemmingsplan Ugchelen".

Vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Apeldoorn

d.d. 18 juni 2009

Mij bekend,

de griffier,

namens hem:

het hoofd afdeling Ruimtelijk Juridische Zaken

van de dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen,

J.M. van der Zwan