Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.7 Kantoordoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor kantoordoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. kantoordoeleinden en/of zakelijke dienstverlening;
  2. congres- en vergaderruimten;
  3. tuin en/of erf;
  4. nutsvoorzieningen;
  1. een dienstwoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen 100% van het bebouwingsvlak, tenzij anders op de plankaart is aangegeven zie plankaart zie plankaart  
Bijgebouwen en overkappingen bij de dienstwoning 50 m, mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt; 20 m is in ieder geval toegestaan bijgebouw: 3 m bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m
- situering minimaal 3 m achter de lijn, waarin de voorgevel van de dienstwoning is gebouwd (3a)
- bij vastbouwen aan de dienstwoning van bijgebouw maximaal aan n zijde en aan de achtergevel van de woning
- bij een aan de dienstwoning aangebouwd bijgebouw of overkapping waarvan het dakvlak in het verlengde van het dakvlak van de woning ligt mag op de hoogte van het dakvlak van de woning worden aangesloten
Andere bouwwerken     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installatie: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
 

3 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.