Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.3 Bijzondere woondoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bijzondere woondoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. woningen;
  2. zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van zorg en verpleging;
  3. tuin en/of erf;
  4. nutsvoorzieningen;

een en ander met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Toegestane (zorg)woningen

Als (zorg)woningen zijn uitsluitend toegestaan gestapelde (zorg)woningen.

3 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 4 opgenomen specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
(Zorg)woningen 100% van het bebouwingsvlak, tenzij anders op de plankaart is aangegeven zie plankaart zie plankaart (4a)  
Bijgebouwen, overkappingen en aan- bij woningen bij een kaveloppervlakte tot 500 m: 50 m;
bij een kaveloppervlakte tussen 500 m en 750 m: 65 m;
bij een kaveloppervlakte vanaf 750 m: 85 m;
mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt; 20 m is in ieder geval toegestaan
bijgebouw en aan- of: 3 m bijgebouw en aan- of: 5 m
overkapping: 3 m
- tevens toegestaan op de als erf aangeduide gronden
-op de als tuin aangeduide gronden uitsluitend de bestaande overkappingen
- situering minimaal 3 m achter de lijn, waarin de voorgevel van de woning is gebouwd ( 4b)
- bij een aan de woning aangebouwd bijgebouw, overkapping of aan- of waarvan het dakvlak in het verlengde van het dakvlak van de woning ligt mag op de hoogte van het dakvlak van de woning worden aangesloten
- bij vastbouwen aan de woning van bijgebouw of aan- of maximaal aan n zijde en aan de achtergevel van de woning
Andere bouwwerken en, niet zijnde overkappingen     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installatie: 15 m
overig: 2 m
erf- en terreinafscheidingen op de als tuin aangeduide grond: 1 m (4c)

4 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 3 bepaalde:

  1. voor het overschrijden van de maximale hoogte van een (zorg)woning met niet meer dan 3,50 meter tot een maximum van 1/3 van het grondoppervlak van het gebouw ten behoeve van ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen liftkokers en installatieruimten;
  2. dat bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bebouwingsgrens, indien dit past in het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd;
  3. ten behoeve van het bouwen van erfafscheidingen op hoekpercelen tot een hoogte van 2 meter, indien dit met het oog op het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.

5 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin of erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.