Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.16 Agrarisch gebied

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor agrarisch gebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. agrarisch gebruik;
  2. verkeersdoeleinden;
  3. recreatief medegebruik (wandelen, fietsen en paardrijden);

met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Niet toegestane bedrijven

Behoudens bestaande bedrijven zijn niet toegestaan:

  1. boomkwekerijen en fruitteelt in de als "open enk" aangeduide gebieden;
  2. wormen-, maden- en viskwekerijen en fokkerijen en mesterijen van ganzen, eenden en kalkoenen, voor zover dit in de open lucht plaatsvindt;
  3. pelsdierhouderijen, voor zover dit in de open lucht plaatsvindt.

3 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

functie Bebouwing maximale grondoppervlakte/ inhoud maximale goothoogte maximale hoogte bijzondere bepalingen
  ander bouwwerk, zoals terrein- en erfafscheidingen en tunnelkassen en platglas     2 m