Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.15 Bos- en parkstrook

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bos- en parkstrook aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. bos, struikgewas, hakhout en afschermende groenbeplanting;
  2. behoud, bescherming en versterking van bos- en parkstroken met de aldaar voorkomende landschaps- of natuurwaarden;
  3. in- en uitritten;
  4. fiets-, voet- en ruiterpaden;
  5. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     2,50 m - van de hoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd

3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van de bos- en parkstroken nadere eisen stellen aan de omvang en situering van andere bouwwerken.