Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.14 Bos en natuurgebied

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bos en natuurgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. behoud, bescherming en versterking van het bos en de natuurwaarden;
  2. fiets-, voet- en ruiterpaden en erfontsluitingswegen;
  3. beheer, herstel en onderhoud van landschappelijk en ecologisch waardevolle beken en sprengen, ter plaatse van de aanduiding "beken en sprengen";
  4. een ontsluitingsweg binnen een afstand van 10 meter ter weerszijden van de op de plankaart voorkomende aanduiding "Ontsluiting";
  5. een verbinding voor fiets en voetgangers binnen een afstand van 10 meter ter weerszijden van de op de plankaart voorkomende aanduiding "fiets en voetgangersverbinding";
  6. parkeren t.b.v. de woningen in het voormalige wasserijcomplex De Veldekster ter plaatse van de op de plankaart voorkomende aanduiding "Parkeren toegestaan", waarbij het vlak maximaal 10 m mag worden verschoven;

met de daarbij behorende andere bouwwerken.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     2,50 m - van de hoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd
- ter plaatse van de aanduiding "beken en sprengen" mogen uitsluitend bouwwerken worden opgericht ten behoeve van het beheer hiervan (3)

3 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing anders dan ten behoeve van het beheer van de beken en sprengen, indien en voor zover:

  1. uit overleg met de beheerder van de beek of spreng blijkt, dat daartegen uit hoofde van dat beheer geen bezwaar bestaat;
  2. de landschappelijke en ecologische waarden van de beek of spreng niet worden aangetast.

4 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van het bos en/of het natuurgebied nadere eisen stellen aan de omvang en situering van andere bouwwerken.

5 Aanlegvergunning

Artikel 3.4 is van toepassing op gronden als bedoeld in lid 1 sub c (beken en sprengen).