Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.12 Verblijfsgebied

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. verblijfsgebied, waartoe in ieder geval (ontsluitings)wegen, fiets- en voetpaden, parkeer-, groen- en speelvoorzieningen, worden gerekend;
 2. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
 3. evenementen;
 4. tuin;
 5. nutsvoorzieningen;
 6. ontwikkeling en instandhouding van grindbermen met daarbij behorende boombeplanting ter plaatse van de aanduiding "grindbermen";

met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Andere bouwwerken niet zijnde overkappingen
    antenne-installatie: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m
overig: 2,50 m
(3a)

3 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van:

 1. het in lid 2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een hoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert;
 2. het in lid 1 onder e bepaalde mits:
  1. het noodzakelijk is in verband met de verkeersveiligheid, en
  2. de continu´teit van de profielen zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.