Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.11 Verkeersdoeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. wegen;
  2. in- en uitritten;
  3. fiets- en voetpaden;
  4. fiets- en voetgangerstunnels;
  5. parkeervoorzieningen;
  6. rijwielstallingsvoorzieningen;
  7. groenvoorzieningen;
  8. evenementen;
  9. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Andere bouwwerken     antenne-installatie: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m
 

3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid, het in het planbeoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen, nadere eisen stellen aan de omvang en situering van andere bouwwerken.