Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.10 Sport- en recreatieve doeleinden

1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor sport- en recreatiedoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. sport en recreatie, niet zijnde verblijfsrecreatie;
  2. nutsvoorzieningen;
  3. evenementen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen 100% van het bebouwingsvlak, tenzij anders op de plankaart is aangegeven zie plankaart zie plankaart  
Andere bouwwerken     antenne-installatie: 15 m
lichtmasten: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 6 m
 

3 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.