Plan:
Ugchelen
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 1.2 Wijze van meten en berekenen

Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten en berekend:

1 (bouw)hoogte van bouwwerken

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt, waarbij ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen afvoerkanalen van beperkte omvang, niet worden meegerekend.

2 goothoogte van bouwwerken

Vanaf het peil tot aan het snijpunt van elk dakvlak met elk daaronder gelegen gevelvlak of scheidsmuur, waarbij ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen goten van dakkapellen, niet worden meegerekend.

3 grondoppervlakte van bouwwerken

Tussen de (denkbeeldige) buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren, waarbij wordt gemeten boven de begane grondvloer.

4 bebouwingspercentage

De in procenten uitgedrukte verhouding van de grondoppervlakte van de bebouwing in een bebouwingsvlak dan wel aanduidingsvlak tot de grondoppervlakte van dat bebouwingsvlakdan wel aanduidingsvlak, per kavel gemeten.

5 vloeroppervlakte

Tussen de (denkbeeldige) buitenwerkse gevelvlakken en/of harten van scheidsmuren, met dien verstande dat vloeroppervlakte waarboven minder dan 1,50 meter hoogte aanwezig is hierbij buiten beschouwing wordt gelaten.

6 inhoud van gebouwen

Boven maaiveld tussen de buitenwerkse gevelvlakken, dakvlakken en harten van scheidsmuren.

7 dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak, met uitzondering van ondergeschikte delen als dakkapellen, schoorstenen, erkers en balkons.