Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.5 Bijzondere woondoeleinden
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bijzondere woondoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. woningen;
 2. zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van zorg en verpleging;
 3. tuin en/of erf;
 4. nutsvoorzieningen;

een en ander met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Toegestane (zorg)woningen

Als (zorg)woningen zijn uitsluitend toegestaan

 1. ter plaatse van de aanduiding v: vrijstaande (zorg)woningen;
 2. ter plaatse van de aanduiding hv: halfvrijstaande of vrijstaande (zorg)woningen;
 3. ter plaatse van de aanduiding a: aaneengesloten (zorg)woningen;
 4. ter plaatse van de aanduiding s: gestapelde (zorg)woningen.
3 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 4 opgenomen specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
(Zorg)woningen met aanduiding s 100% van het bebouwingsvlak, tenzij op de plankaart anders is aangegeven zie plankaart zie plankaart (4a) -
(Zorg)woningen met aanduiding v, hv en a bebouwingsvlak, mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt 6 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven 10 m, tenzij anders op de plankaart aangegeven - binnen het bebouwingsvlak bedraagt de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens, voorzover de woningen daarop niet aaneen gebouwd zijn, voor woningen met de aanduiding v en hv tenminste 2,50 m
- binnen het bebouwingsvlak bedraagt de afstand tussen woningblokken voor woningen met de aanduiding a tenminste 5 m
Bijgebouwen, overkappingen en aan- of uitbouwen bij (zorg)-woningen met de aanduiding v, hv en a bij een kaveloppervlakte tot 500 m: 50 m;
bij een kaveloppervlakte tussen 500 m en 750 m: 65 m;
bij een kaveloppervlakte vanaf 750 m: 85 m;
mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt; 20 m is in ieder geval toegestaan
bijgebouw en aan- of uitbouw: 3 m bijgebouw en aan- of uitbouw: 5 m
overkapping: 3 m
- tevens toegestaan op de als erf aangeduide gronden
- situering minimaal 3 m achter de lijn, waarin de voorgevel van de (zorg)woning is gebouwd (4b)
- bij een aan de (zorg)woning aangebouwd bijgebouw, overkapping of aan- of uitbouw waarvan het dakvlak in het verlengde van het dakvlak van de (zorg)woning ligt mag op de hoogte van het dakvlak van de (zorg)woning worden aangesloten - bij vastbouwen aan de (zorg)woning van bijgebouw of aan- maximaal aan n zijde en aan de achtergevel van de (zorg)woning
Andere bouwwerken,     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
overkapping: 3 m
overig: 2m
erf- en terreinafscheidingen op de als tuin aangeduide grond: 1 m (4c)
4 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 3 bepaalde:

 1. voor het overschrijden van de maximale hoogte van een (zorg)woning met de aanduiding (s) met niet meer dan 3,50 meter tot een maximum van 1/3 van het grondoppervlak van het gebouw ten behoeve van ondergeschikte bouwdelen, waaronder in ieder geval begrepen liftkokers en installatieruimten;
 2. dat bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bebouwingsgrens, indien dit past in het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld;
 3. ten behoeve van het bouwen van erfafscheidingen op hoekpercelen tot een hoogte van 2 meter, indien dit met het oog op het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.
5 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin of erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt.