Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.3 Woondoeleinden (uit te werken)
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Woondoeleinden - uit te werken aangewezen gronden zijn bestemd voor

 1. woningen;
 2. tuin, en/of erf;
 3. verblijfsgebied;
 4. groenvoorzieningen
 5. nutsvoorzieningen;

een en ander met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Uitwerkingsverplichting

Met toepassing van het in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalde werken burgemeester en wethouders de in lid 1 omschreven bestemming uit, met inachtneming van de volgende regels:

  1. het aantal woningen bedraagt maximaal 32;
  2. het betreft uitsluitend gestapelde woningen;
  3. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bebouwingsvlak worden gebouwd;
  4. de hoogte bedraagt niet meer dan op de plankaart is aangegeven;
  5. er geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat;
  6. op geen van de gevels van de woningen, bij voltooiing, de geluidbelasting vanwege een weg de ter plaatse toegestane wettelijke voorkeurswaarde of verleende hogere grenswaarde krachtens de Wet geluidhinder wordt overschreden;
  7. aangetoond is dat er geen onevenredige nadelige invloed ontstaat op de normale afwikkeling van het verkeer en in de parkeerbehoefte wordt voorzien;
  8. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt maximaal 3 meter, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen grenzend aan de Veenhuizerweg en Laan van Osseveld maximaal 4 meter bedraagt.
3 bouwverbod
a Voorlopig bouwverbod

Het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 1 dient te geschieden overeenkomstig een door burgemeester en wethouders vastgesteld uitwerkingsplan dat in werking is getreden en/of onherroepelijk is geworden.

b Doorbreking bouwverbod

In afwijking van het sub a bepaalde mogen, zolang en voor zover de sub a bedoelde uitwerking nog niet in werking is getreden en/of onherroepelijk is geworden, bouwwerken binnen de bestemming als bedoeld in lid 1, slechts worden gebouwd indien het bouwplan in overeenstemming is met het (voor)ontwerp-uitwerkingsplan.

c Verwijzing procedure binnenplanse anticipatie

Bij toepassing van het sub b bepaalde is de in artikel 3.5 lid 4 opgenomen procedure van toepassing.