Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.23 Hoogspanningsleiding (dubbelbestemming)
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor de dubbelbestemming hoogspanningsleiding, aangewezen gronden zijn, behalve voor de aldaar voorkomende hoofdbestemming, mede bestemd voor het daarboven gelegen hoogspanningstracé.

2 Bebouwing

Op de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de hoogspanningsleiding worden gebouwd.

3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 2 bepaalde ten behoeve van het bouwen overeenkomstig de in lid 1 bedoelde hoofdbestemming, mits:

  1. het niet betreft het bouwen van een woning, inclusief de aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, en
  2. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding en ter zake vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.