Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.22 Leidingen (dubbelbestemming)
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor dubbelbestemming leidingen, aangewezen gronden zijn, behalve voor de aldaar voorkomende hoofdbestemming, mede bestemd voor:

  1. een ondergrondse gastransportleiding, ter plaatse van de aanduiding gastransportleiding;
  2. een ondergrondse riooltransportleiding, ter plaatse van de aanduiding riooltransportleiding.
2 Bebouwing

Op de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de leiding worden gebouwd.

3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van andere bouwwerken en gebouwen zoals schuren en opslagloodsen en dergelijk, overeenkomstig de in lid 1 bedoelde hoofdbestemming, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van de betreffende leiding en ter zake vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen.

4 Aanlegvergunning

Artikel 3.2 is van toepassing op gronden als bedoeld in lid 1.