Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.18 Bos- en parkstrook
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bos- en parkstrook aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. bos, struikgewas, hakhout en afgeschermde groenbeplanting;
  2. behoud, bescherming en versterking van bos- en parkstroken met de aldaar voorkomende landschaps- of natuurwaarden;
  3. in- en uitritten;
  4. fiets-, voet- en ruiterpaden;
  5. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     2,50 m - van de hoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd
3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de bescherming van de bos- en parkstroken nadere eisen stellen aan de omvang en situering van andere bouwwerken.

4 Aanlegvergunning

Artikel 3.2 is van toepassing op gronden als bedoeld in lid 1.