Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.17 Groenvoorzieningen
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. groenvoorzieningen;
 2. vijvers en watergangen;
 3. fiets- en voetpaden;
 4. speelvoorzieningen;
 5. hondenuitlaatplaatsen;
 6. nutsvoorzieningen.

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder begrepen speel- en klimtoestellen en geluidwerende voorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     speel- en klimtoestellen: 4 m
geluidsschermen: 3,5 m
overig: 2,50 m
- van de hoogtebepaling zijn bruggen uitgezonderd
3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de verkeersveiligheid, het in het plan beoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken.

4 Aanlegvergunning

Artikel 3.2 is van toepassing op gronden als bedoeld in lid 1.

5 Wijzigingsbevoegdheid locatie Dennenkamp

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de bestemming Groenvoorzieningen om te zetten in de bestemming Woondoeleinden op gronden met de nadere aanduiding "wijzigingsbevoegdheid locatie Dennenkamp" mits:

  1. het aantal woningen, samen met het aantal woningen als bedoeld in artikel 2.2 lid 10, (Woondoeleinden), niet meer bedraagt dan 12;
  2. het betreft vrijstaande, half-vrijstaande of aaneengesloten woningen;
  3. de goothoogte en hoogte niet meer dan 6 m respectievelijk 10 m bedraagt;
  4. er een ontsluitingsweg wordt gemaakt tussen de Betsy Perkhof en de E. Hillesumplantsoen;
  5. er geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat;
  6. er geen onevenredige nadelige invloed ontstaat op de normale afwikkeling van het verkeer en in de parkeerbehoefte wordt voorzien;
  7. op geen van de gevels van de woningen, bij voltooiing, de geluidbelasting vanwege een weg de ter plaatse toegestane wettelijke voorkeurswaarde of verleende hogere grenswaarde krachtens de Wet geluidhinder wordt overschreden;
  8. is komen vast te staan dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het bouwen van woningen;
  9. de gronden gelegen binnen de wijzigingsbevoegdheid integraal ontwikkeld worden.