Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.15 Voorstadhalte
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor voorstadhalte aangewezen gronden zijn bestemd voor een halte ten behoeve van personenvervoer per spoor, met de daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken en voorzieningen zoals perrons, pleinen, ontsluitingspaden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water, fietsenstallingen, straatmeubilair en geluidswerende voorzieningen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 3 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen
      uitsluitend in de vorm van abri's (3)
Bouwwerken     10 m  
3 Vrijstellingsbevoegdheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 2 bepaalde voor het bouwen van gebouwen zoals een kiosk of verkooppunt detailhandel mits:

  1. de hoogte van de gebouwen niet meer bedraagt dan 3 m;
  2. de grondoppervlakte van de gebouwen niet meer bedraagt dan 25 mē;
  3. de bebouwing past in de gewenste stedenbouwkundige structuur;
  4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet in onevenredige mate worden beperkt.