Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.14 Spoorwegdoeleinden
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor spoorwegdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. spoorwegen;
  2. bermen, andere groenvoorzieningen en watergangen;
  3. wegen;
  4. fiets- en voetpaden;
  5. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder in ieder geval begrepen overkappingen, tunnels, bruggen, geluidwerende voorzieningen en afschermingen.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen en overkappingen     3 m - van de hoogtebepaling zijn tunnels uitgezonderd
Andere bouwwerken     antenne-installaties: 15 m
geluidsschermen: 3,5 m
overig: 4 m