Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.13 Verkeersdoeleinden
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. wegen;
  2. in- en uitritten;
  3. fiets- en voetpaden;
  4. parkeervoorzieningen;
  5. rijwielstallingsvoorzieningen;
  6. groenvoorzieningen;
  7. evenementen;
  8. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder geluidwerende voorzieningen en tunnels.

2 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema.

Bebouwing Maximale grondoppervlakte Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen       - uitsluitend in de vorm van een tunnel
Andere bouwwerken     antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
geluidsschermen: 3,5 m
overig: 4 m
 
3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid, het in het plan beoogde straatbeeld en de bescherming van het openbaar groen, nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken.