Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.12 Bedrijventerrein
1 Bestemmingsomschrijving
a Bedrijven

Daarbij geldt dat:

1 Milieuzone 1

Ter plaatse van de aanduiding "milieuzone 1" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in milieucategorie 1, zoals vermeld in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen bedrijventerrein Osseveld-Oost.

2 Milieuzone 2

Ter plaatse van de aanduiding "milieuzone 2" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in de milieucategorieŽn 1 en 2, zoals vermeld in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen bedrijventerrein Osseveld-Oost,.

3 Milieuzone 3 (50 m)

Ter plaatse van de aanduiding "milieuzone 3 (50 m)" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in de milieucategorieŽn 1, 2, en 3, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen bedrijventerrein Osseveld-Oost, met een maximale grootste afstand van 50†m.

4 Milieuzone 3

Ter plaatse van de aanduiding "milieuzone 3" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in de milieucategorieŽn 1, 2 en 3, zoals vermeld in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen bedrijventerrein Osseveld-Oost.

5 Aanduiding tuinbouwbedrijf

Binnen de op de kaart aangegeven aanduiding "tuinbouwbedrijf" is toegestaan: een aspergekwekerij met de daarbij behorende onbedekte (tuinbouw)-gronden alsmede overige tuinbouwbedrijven met open grondteelt en hoveniersbedrijven waarvan de bedrijfsactiviteiten zijn genoemd in de bij deze voorschriften behorende "Lijst van toegelaten bedrijfstypen bedrijventerrein Osseveld-Oost".

6 Aanduiding autoplaatwerkerij

Binnen de op de kaart aangegeven aanduiding "autoplaatwerkerij" is tevens een autoplaatwerkerij toegestaan.

Met de daarbij behorende bouwwerken.

b Overig

 1. bestaande bedrijfswoningen;
 2. op het deel van het bedrijventerrein begrenst door de "grens zuidelijk deel bedrijventerrein Osseveld-Oost" is uitsluitend ter plaatse van de op de kaart aangegeven aanduiding "dienst- of bedrijfswoning" een bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat per bedrijf ten hoogte 1 bedrijfswoning is toegestaan en de afstand van bedrijfswoningen tot de aanduiding "tuinbouwbedrijf" minimaal 50 meter moet bedragen;
 3. tuin en/of erf;
 4. ontsluitingswegen;
 5. fiets- en voetpaden;
 6. groenvoorzieningen;
 7. nutsvoorzieningen;
 8. geluidwerende voorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Niet toegestane bedrijven

Niet toegestaan zijn:

a Artikel 2.4 lvb-bedrijven

Inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4. van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn niet toegestaan.

b Detailhandelsbedrijven

Detailhandelsbedrijven zijn niet toegestaan, met uitzondering van:

 1. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
 2. niet voor particulieren toegankelijke detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten;
 3. detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en machinerieŽn ten behoeve van bedrijven;
 4. bestaande detailhandelsbedrijven.

3 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 4 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Bebouwingspercentage/
Maximale grondoppervlakte/inhoud
Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen, en overkappingen
- 100% van het bebouwingsvlak, tenzij op de plankaart anders is aangegeven
-750 m≥ per bedrijfswoning
zie plankaart zie plankaart -met uitzondering van bij het betreffende bedrijf zelf behorende beperkt kwetsbare objecten mogen geen beperkt kwetsbare objecten binnen de grens "zone externe veiligheid" worden gebouwd, (4d)
- geen bedrijfswoningen, inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, binnen een afstand van:
a) 17 m tot het hart van de op de plankaart langs de A50 aangegeven bestemming "Leiding (dubbelbestemming) met de aanduiding gastransportleiding", en
b) 7 m tot het hart van de op de plankaart in het westelijk deel van het bedrijventerrein Osseveld-Oost aangegeven bestemming "Leiding (dubbelbestemming) met de aanduiding gastransportleiding",
- kassen zijn niet toegestaan
- afstand van hoofdgebouwen en overkappingen tot de perceelsgrens: ten minste 10†m (4b)
- op de derde bouwlaag mogen geen geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in het Besluit geluidsgevoelige ruimten van een woning, worden opgericht, dan wel in gebruik worden genomen
- ten oosten van de op de plankaart aangegeven zone "55 dB(A) contour t.g.v. A50 incl. aftrekt ex art. 103 Wgh" mogen op 4,5†m hoogtewaarneming. geen geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in het Besluit geluidsgevoelige ruimten van een woning, worden opgericht, dan wel in gebruik worden genomen
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen 50 m≤ bijgebouw: 3 m bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m
- geen aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen, binnen een afstand van:
a) 17 m tot het hart van de op de plankaart langs de A50 aangegeven bestemming "Leiding (dubbelbestemming) met de aanduiding gastransportleiding", en
b) 7 m tot het hart van de op de plankaart in het westelijk deel van het bedrijventerrein Osseveld-Oost aangegeven bestemming "Leiding (dubbelbestemming) met de aanduiding gastransportleiding",
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden opgericht (4c)
- afstand bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens: ten minste 5 m (4a)
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     antenne-installaties: 15 m
erf- en terreinafscheidingen: 2 m
overig: 10 m
 
4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 3 bepaalde:

 1. om de afstand tot enige perceelsgrens bij bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijgebouwen te verkleinen, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is, tot:
  - een afstand van tenminste 2,5 m, of
  - de zijdelingse perceelsgrens uitsluitend voor bedrijfsverzamelgebouwen,
 2. voor het bouwen van bedrijfswoningen tot op de zijdelingse perceelsgrens, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 3. dat bijgebouwen bij de bedrijfswoning niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan mogen worden gebouwd, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet onaanvaardbaar is;
 4. voor het bouwen van beperkt kwetsbare objecten binnen de "zone externe veiligheid", mits uit oogpunt van externe veiligheid geen belemmeringen bestaan.
5 Vrijstelling bedrijven

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 1 onder a sub 1 t/m 4 bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen bedrijventerrein Osseveld-Oost, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan in de betreffende zone is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan. De vrijstelling wordt uitsluitend verleend indien geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

6 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vůůr de bebouwing aan de wegzijde niet is toegestaan.

7 Aanlegvergunningen

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) op de in lid 1 onder a sub 5 bedoelde gronden de navolgende andere werken en/of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:

het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het bestrooien van gronden of gewassen.

8 Beschermingsbepaling woonbestemming

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden, voor zover gelegen binnen 50 m gemeten uit de grens van de op de plankaart aangegeven aanduiding "tuinbouwbedrijf" zijn mede bestemd voor het beschermen van het woon- en leefmilieu in het naastgelegen woongebied.

9 Hoofdlijnen van beleid

Bij realisering van het plan is het beleid gericht op het voorkomen van hinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten binnen deze bestemming bij woningen en andere gevoelige functies binnen de aangrenzende bestemming woondoeleinden

Met betrekking tot de op de plankaart, door middel van de aanduiding "tuinbouwbedrijf" aangegeven tuinbouwbedrijven met open grondteelt, is het beleid gericht op het voorkomen van de hinder veroorzaakt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, voor het woon- en leefklimaat van het aangrenzende woongebied Osseveld-Oost tot de grens met de bestemming woondoeleinden.

10 Uitzondering aanlegvergunning

Het bepaalde in lid 7 is niet van toepassing:

op het bestrooien van gronden of gewassen met bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik is toegestaan door degene die in het bezit is van een door de Minister aangewezen legitimatiebewijs, waaruit blijkt dat de houder een beroep uitoefent, hetwelk het gebruik van deze middelen met zich brengt en door de Minister krachtens het bepaalde in artikel 5a, lid 2 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit ontheffing is verleend.

11 Toelaatbaarheid

Een vergunning als bedoeld in lid 7 is slechts toelaatbaar, indien door die andere werken of werkzaamheden geen afbreuk wordt gedaan aan het woon- werk- en leefmilieu in de omgeving van de gronden die op de plankaart zijn aangegeven met de aanduiding "tuinbouwbedrijf", met inbegrip van het aangrenzend woongebied en indien een afweging van de in het geding zijnde belangen tot uitkomst heeft, dat een aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd.

12 Adviezen

Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in lid 7 wordt door burgermeester en wethouders schriftelijk advies ingewonnen bij een ter zake onafhankelijke deskundige.

13 Verklaring van geen bezwaar

Indien met betrekking tot de aanlegvergunning als bedoeld in lid 7 het voornemen van burgemeester en wethouders strekt tot verlening van de aanlegvergunning en het daaromtrent uitgebrachte advies negatief is, wordt de bedoelde aanlegvergunning niet verleend, dan nadat gedeputeerde staten schriftelijk hebben verklaard dat zij tegen het verlenen van die aanlegvergunning geen bezwaar hebben.

14 Verwijzing procedure aanlegvergunning

Op het verlenen van aanlegvergunningen als bedoeld in lid 7 is de in artikel 3.5 lid 3 opgenomen procedure van toepassing.