Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 2.11 Bedrijfsdoeleinden
1 Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. Bedrijven
  Daarbij geldt dat:
  1. Milieuzone 1
   Ter plaatse van de aanduiding "milieuzone 1" zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan in milieucategorie 1, zoals vermeld in de bij deze voorschriften behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen.
  2. Specifieke bedrijven
   Ter plaatse van de navolgende aanduiding zijn tevens toegestaan:
Straatnaam Nr Bedrijf Sbi-code Aanduiding op plankaart
Dennekamp 1-3 Autohandel en -werkplaats 501, 502, 504 a
Deventerstraat 210 Autorijschool 8041 ar
Deventerstraat 356 (noordelijk deel) Autohandel en -werkplaats 501, 502, 504 a
Deventerstraat 390 Autohandel en -werkplaats 501 a
Deventerstraat 422 Bouwbedrijf 45 b
Osseveldweg 29 Groothandel in bloemen 5122 (maximaal categorie 2 bedrijf toegestaan) g
Veenhuizerweg 73 Kermisexploitant 714 k
Veenhuizerweg 83 Opslag ten behoeve van kunstofverwerking en betonrenovatie 45 (maximaal categorie 2 bedrijf toegestaan) kv
Zuthpensestraat 65 Parketvloerbedrijf 5211 p
Zuthpensestraat 111 Autohandel en -werkplaats 501 a

met de daarbij behorende bouwwerken.

 1. Overig
  1. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding, en
  2. een kantoor, ter plaatse van de aanduiding;
  3. een rijwielhandel uitsluitend op de begane grond, ter plaatse van de aanduiding;
  4. tuin en/of erf;
  5. ontsluitingswegen;
  6. groenvoorzieningen;
  7. nutsvoorzieningen;
  8. geluidwerende voorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

2 Niet toegestane bedrijven

Niet toegestaan zijn:

 1. Artikel 2.4 Ivb-bedrijven
  Inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4. van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn niet toegestaan.
 2. Detailhandelsbedrijven
  Detailhandelsbedrijven zijn niet toegestaan, met uitzondering van:
  1. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
  2. niet voor particulieren toegankelijke detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten;
  3. detailhandel in automobielen en motoren ter plaatse van de aanduiding "autohandel" en "autowerkplaats";
  4. bestaande detailhandelsbedrijven.
3 Bebouwing

Voor de regels omtrent het bouwen zie het bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijsnummers verwijzen naar de in lid 4 genoemde specifieke vrijstellingen.

Bebouwing Bebouwingspercentage/
Maximale grondoppervlakte/inhoud
Maximale goothoogte Maximale hoogte Bijzondere bepalingen
Gebouwen, en overkappingen - 100% van het bebouwingsvlak, tenzij op de plankaart anders is aangegeven
- 750 m3 per bedrijfswoning
zie plankaart zie plankaart - afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens: ten minste 5ám (4a)
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen 50 m▓ bijgebouw: 3 m bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan worden opgericht (4b)
- afstand bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens: ten minste 5 m (4a)
Andere bouwwerken, niet zijnde overkappingen     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
geluidsschermen: 3,5ám
overig: 2 m
erf- en terreinafscheidingen vˇˇr (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiŰnteerde gevel(s): maximale hoogte 1 m
4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het in lid 3 bepaalde:

 1. om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij bedrijfsgebouwen, overkappingen en bijgebouwen te verkleinen tot een afstand van tenminste 3 m;
 2. dat bijgebouwen bij de bedrijfswoning niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan mogen worden gebouwd, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet onaanvaardbaar is.
5 Vrijstelling bedrijven

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in lid 1 onder a sub 1 en 2 bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan in de betreffende zone is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan. De vrijstelling wordt uitsluitend verleend indien geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.

6 Gebruik van niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vˇˇr de bebouwing aan de wegzijde niet is toegestaan.