Plan:
Osseveld-Woudhuis
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Voorschriften

behorende bij het bestemmingsplan Osseveld-Woudhuis.

Inhoudsopgave
 1. 1 INLEIDENDE BEPALINGEN
  1. Artikel 1.1 Begripsbepalingen
   1. 1 het plan
   2. 2 de plankaart
   3. 3 aan- of uitbouw
   4. 4 aanduidingsgrens
   5. 5 agrarische bedrijvigheid
   6. 6 ander bouwwerk
   7. 7 ander werk
   8. 8 antennedrager
   9. 9 antenne-installatie
   10. 10 bebouwing
   11. 11 bebouwingsgrens
   12. 12 bebouwingsvlak
   13. 13 begeleid wonen
   14. 14 beperkt kwetsbaar object
   15. 15 beroepsuitoefening aan huis
   16. 16 bestaand
   17. 17 bestemmingsgrens
   18. 18 bestemmingsvlak
   19. 19 bouwen
   20. 20 bouwlaag
   21. 21 bouwwerk
   22. 22 bijgebouw
   23. 23 bijzondere boom
   24. 24 cultuur
   25. 25 detailhandel
   26. 26 dienst- of bedrijfswoning
   27. 27 evenementen
   28. 28 gebouw
   29. 29 hoofdverblijf
   30. 30 hoogtescheidingslijn
   31. 31 hoofdgebouw
   32. 32 horeca
   33. 33 kampeermiddel
   34. 34 kantoor
   35. 35 kavel
   36. 36 maatschappelijke doeleinden
   37. 37 nutsvoorziening
   38. 38 overkapping
   39. 39 peil
   40. 40 permanente bewoning
   41. 41 prostitutie
   42. 42 publieksgerichte dienstverlening
   43. 43 recreatiewoning
   44. 44 seks- en/of pornobedrijf
   45. 45 verblijfsrecreatie
   46. 46 winkel
   47. 47 woning
   48. 48 woonwagen
   49. 49 woonwagenerf
   50. 50 zakelijke dienstverlening
   51. 51 zonnecollector
   52. 52 zorgwoning
  2. Artikel 1.2 Wijze van meten en berekenen
   1. 1 (bouw)hoogte van bouwwerken
   2. 2 goothoogte van bouwwerken
   3. 3 grondoppervlakte van bouwwerken
   4. 4 bebouwingspercentage
   5. 5 vloeroppervlakte
   6. 6 inhoud van gebouwen
  3. Artikel 1.3 Dubbeltelbepaling
  4. Artikel 1.4 Afdekking van gebouwen
   1. 1 Afdekbepaling
   2. 2 Aanwezige afwijkende afdekking
   3. 3 Nadere eisen
   4. 4 Vrijstelling
  5. Artikel 1.5 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen en plannen
 2. 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN
  1. Artikel 2.1 Algemene bepalingen omtrent bebouwen van de grond
   1. 1 Algemene bepalingen
   2. 2 Vrijstellingsbevoegdheden
   3. 3 Verwijzing procedure vrijstellingen
   4. 4 Verwijzing procedure wijzigingen en uitwerkingen
  2. Artikel 2.2 Woondoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Toegestane woningen
   3. 3 Aanduiding woonwagen
   4. 4 Bebouwing
   5. 5 Vrijstellingsbevoegdheden
   6. 6 Nadere eisen
   7. 7 Gebruik van niet bebouwde grond
   8. 8 Wijzigingsbevoegdheid
   9. 9 Wijzigingsbevoegdheid locatie E. Poststraat
   10. 10 Wijzigingsbevoegdheid locatie Dennenkamp
  3. Artikel 2.3 Woondoeleinden (uit te werken)
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Uitwerkingsverplichting
   3. 3 bouwverbod
  4. Artikel 2.4 Garageboxen
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  5. Artikel 2.5 Bijzondere woondoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Toegestane (zorg)woningen
   3. 3 Bebouwing
   4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden
   5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
  6. Artikel 2.6 Bijzondere woondoeleinden (uit te werken)
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Uitwerkingsverplichting
   3. 3 Bouwverbod
  7. Artikel 2.7 Gemengde doeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
  8. Artikel 2.8 Maatschappelijke doeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
   4. 4 Vrijstelling van de gebruiksvoorschriften
   5. 5 Gebruik van niet bebouwde grond
  9. Artikel 2.9 Horecadoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Gebruik niet bebouwde grond
  10. Artikel 2.10 Kantoordoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Gebruik van niet bebouwde grond
  11. Artikel 2.11 Bedrijfsdoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Niet toegestane bedrijven
   3. 3 Bebouwing
   4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema
   5. 5 Vrijstelling bedrijven
   6. 6 Gebruik van niet bebouwde grond
  12. Artikel 2.12 Bedrijventerrein
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Niet toegestane bedrijven
   3. 3 Bebouwing
   4. 4 Vrijstellingsbevoegdheden bebouwingsschema
   5. 5 Vrijstelling bedrijven
   6. 6 Gebruik van niet bebouwde grond
   7. 7 Aanlegvergunningen
   8. 8 Beschermingsbepaling woonbestemming
   9. 9 Hoofdlijnen van beleid
   10. 10 Uitzondering aanlegvergunning
   11. 11 Toelaatbaarheid
   12. 12 Adviezen
   13. 13 Verklaring van geen bezwaar
   14. 14 Verwijzing procedure aanlegvergunning
  13. Artikel 2.13 Verkeersdoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Nadere eisen
  14. Artikel 2.14 Spoorwegdoeleinden
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  15. Artikel 2.15 Voorstadhalte
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstellingsbevoegdheden
  16. Artikel 2.16 Verblijfsgebied
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  17. Artikel 2.17 Groenvoorzieningen
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Nadere eisen
   4. 4 Aanlegvergunning
   5. 5 Wijzigingsbevoegdheid locatie Dennenkamp
  18. Artikel 2.18 Bos- en parkstrook
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Nadere eisen
   4. 4 Aanlegvergunning
  19. Artikel 2.19 Water
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  20. Artikel 2.20 Nutsvoorziening
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  21. Artikel 2.21 Agrarisch gebied
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
  22. Artikel 2.22 Leidingen (dubbelbestemming)
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming
   4. 4 Aanlegvergunning
  23. Artikel 2.23 Hoogspanningsleiding (dubbelbestemming)
   1. 1 Bestemmingsomschrijving
   2. 2 Bebouwing
   3. 3 Vrijstelling bouwen overeenkomstig de hoofdbestemming
 3. 3 ALGEMENE BEPALINGEN
  1. Artikel 3.1 Algemene gebruiksvoorschriften
   1. 1 Algemene bepaling
   2. 2 Gebruik ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis
   3. 3 Vrijstelling voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis
   4. 4 Bebouwing
   5. 5 Vrijstelling voor het meest doelmatige gebruik (toverformule)
   6. 6 Verwijzing procedure vrijstelling
  2. Artikel 3.2 Aanlegvergunning
   1. 1 Aanlegvergunning
   2. 2 Uitzonderingen vergunningplicht
   3. 3 Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden
   4. 4 Verwijzing procedure aanlegvergunning
  3. Artikel 3.3 Algemene vrijstellingsbevoegdheden
   1. 1 Voorwaarden voor vrijstelling
   2. 2 Vrijstellingsbevoegdheid
   3. 3 Aangrenzende percelen
   4. 4 Bouwwerken onder het overgangsrecht
   5. 5 Verwijzing procedure vrijstelling
  4. Artikel 3.4 Algemene wijzigingsbepalingen ingevolge artikel 11 WRO
   1. 1 Voorwaarden voor wijziging
   2. 2 Wijzigingsbevoegdheid
   3. 3 Verwijzing procedure wijziging
  5. Artikel 3.5 Procedureregels
   1. 1 Procedureregels bij vrijstelling
   2. 2 Procedureregels bij wijziging en uitwerking ingevolge artikel 11 WRO
   3. 3 Procedureregels bij aanlegvergunning
   4. 4 Procedureregels bij binnenplanse anticipatie
 4. 4 STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
  1. Artikel 4.1 Strafbepaling
  2. Artikel 4.2 Overgangsbepaling bouwwerken
   1. 1 Overgangsrecht
   2. 2 Overgangsrecht niet van toepassing
   3. 3 Vrijstelling
   4. 4 Verwijzing procedure vrijstelling
  3. Artikel 4.3 Overgangsbepaling gebruik
   1. 1 Overgangsrecht
   2. 2 Overgangsrecht niet van toepassing
   3. 3 Strijdigheid permanente bewoning
  4. Artikel 4.4 Titel